Home

Protocol kwetsbare ouderen

Wil je een partner voor een serieuze relatie? Beste websites voor serieus daten bij Top5! Begin je online datingavontuur met de beoordeelde en gerangschikte datingsites van Top5 Free Shipping Available. Buy on eBay. Money Back Guarantee

Protocol DSP- Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen en Dementie | pag. 2 Verslaglegging door het team experts in de eerstelijns ouderengeneeskunde van DOH, SGE en PoZoB: onze kaderhuisartsen, adviseurs, stafmedewerkers en consulenten ouderenzorg en de medische directie Protocol 2017 Zorgprogramma Kwetsbare ouderen Regio Zuidoost-Brabant 7 (ZTB). Aan dit team kan op grond van actuele vraag en problematiek elk ander lid van het netwerk worden toegevoegd; - Voor elke kwetsbare oudere wordt een van de zorgverleners aangesteld als casemanager (CM Home Kwetsbare ouderen Richtlijnen kwetsbare ouderen Richtlijnen kwetsbare ouderen Valpreventie. Een op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar. Het jaarlijkse aantal valincidenten bij 65-plussers bedraagt hiermee meer dan 1 miljoen per jaar in Nederland

Proto-col - Save 10% - Use Code PT1

 1. Zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen - 6 - 1. Inleiding Doel van het zorgprogramma is doelmatige, efficiënte en kwalitatieve goede zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. De wensen, kennis en kunde van de patiënt en mantelzorg staat centraal en er wordt maximaal gebruik gemaakt van het eigen netwerk rond de patiënt
 2. Idealiter resulteert dit in een aanpak die zelfregie ondersteunt. De hulpverlener begeleidt de oudere bij het maken van zijn keuzes door zich te verdiepen in diens wensen en behoeften. Multidisciplinaire aanpak. In de zorg voor kwetsbare ouderen heeft een multidisciplinaire aanpak de voorkeur
 3. stens eenmaal per jaar
 4. Het aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren toe. In 1999 was 14% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Voor 2025 wordt een toename van 50% verwacht.(Trazag) Om de complexe zorg voor kwetsbare ouderen goed inhoud te kunnen geven is goed gestructureerde zorg nodig
 5. De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen. De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor bij laag opgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten.
 6. Kwetsbare ouderen hebben wel allemaal een groot risico op complexe (zorg)problemen. Ouderen zelf herkennen het begrip niet, het wordt alleen gebruikt door professionals. 4 Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Gezondheidsraad, Den Haag 2009, Publicatienr. 2009/0

Tips voor het daten · Daten · Gegarandeerd succe

Aandacht voor kwetsbare ouderen thuis - HuisartsgeneeskundeKwetsbare patiënten opsporen met VMS | medischcontact

Bij kwetsbare ouderen die in aanmerkingen komen voor een chirurgische ingreep inventariseren we preoperatief risicofactoren, die van invloed zijn op de uitkomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bekende uitkomsten als postoperatieve complicaties, heroperatie en mortaliteit, maar ook naar typisch geriatrische uitkomstmaten uit het functionele domein, als mobiliteit, ADL-zelfredzaamheid en institutionalisatie kwetsbare ouderen in de wijk. Zij vragen mogelijk om andere activiteiten dan wel om aanpassingen in bestaande activiteiten die er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, zo veel mogelijk zelfredzaam blijven, de regie over hun leven houden, niet vereenzamen en deelnemen aan sociale activiteiten Kwetsbare ouderen hutjemutje in een taxibus verleden tijd: protocol aangepast. Kwetsbare oudjes hutjemutje op elkaar in een taxibus is voorlopig verleden tijd Bij kwetsbare ouderen is er sprake van een opeenstapeling van risicofactoren, waardoor zij snel achteruit kunnen gaan bij bijvoorbeeld een val of ziekte. Zij zullen daardoor eerder in een verpleeghuis belanden na een heupfractuur, sneller complicaties ontwikkelen bij een longontsteking of een delier krijgen wanneer ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden Vaccinatie kwetsbare ouderen eerder van start. Leiden, 13 januari 2021, 10:46 uur door Frank Steenkamp. De vaccinatie van verpleeghuisbewoners kan maandag starten, al is het eerst nog op kleine schaal. En vanaf half februari zijn thuiswonende ouderen aan de beurt, te beginnen met de oudsten

Mondzorg - In voor zorg!

Kwetsbare ouderen kunnen wel oppassen, maar we adviseren hen om extra voorzichtig te zijn en bij voorkeur wel 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen met onderliggende ziekten kunnen, afhankelijk van hun medische situatie, in sommige gevallen wel oppassen. Zij kunnen dit bespreken met hun behandelaar Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten steeds de toepassing van evidence voor kwetsbare ouderen beoordeeld. Hierdoor verschillen de hoofdstukken in hun opbouw. Voor een toelichting zie paragraaf 1.5 en hoofdstuk 13. Met nadruk vermelden we dat de diabeteszorg voor kwetsbare ouderen ook protocollair geregeld dient te zijn. Een dergelijk protocol kan pe 10.2.1. Hypo- en hyperglykaemie bij kwetsbare ouderen. Hypoglykemie: verminderd contra-regulatiesysteem, waardoor een hypoglykemie een ernstiger beloop kan hebben. gevolgen van een hypoglykemie graad 3 kunnen ernstiger zijn bijvoorbeeld door het breken van een heup. een vertraagd herstel na verbetering van de bloedglucosewaarde Het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen biedt een samenwerkingsstructuur om de zorg aan kwetsbare ouderen op doelmatige, efficiënte en kwalitatief goede wijze vorm te geven. Huisarts, POH, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde werken samen, delen informatie rondom de patiënt en stemmen hun taken onderling af om de patiënt optimaal te ondersteunen

Chirurgische ingrepen bij kwetsbare ouderen - MD richtlijn; CGA ; Colorectaal carcinoom (CRC) D. Delier volwassenen en ouderen ; Dementie, diagnostiek en behandeling ; Dementie, zorgstandaard; Diabetes mellitus type 2 bij ouderen; Duizeligheid bij ouderen; G. Geriatrische Revalidatiezorg (rapportage toegankelijkheid) H. Hartfalen, chronisc Wat zijn kwetsbare ouderen? Als we het hebben over ouderenzorg, dan bedoelen we eigenlijk de kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen zijn mensen die al een langere tijd bij de huisarts bekend zijn met één of meerdere aandoeningen. Voor de ouder wordende mens wordt voeding voor de kwaliteit van het leven steeds belangrijker Zorgprogramma kwetsbare ouderen Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden Om kwetsbare ouderen goed te helpen, is het belangrijk aan te sluiten bij hun behoeften en wensen, en bij wat iemand zelf kan. Goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen draait dan ook om het bieden van persoonsgerichte, proactieve en multidisciplinaire zorg en ondersteuning

De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis. Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben in de handreiking, gebaseerd op de 'Handreiking Kwetsbare Ouderen' van Vilans uit 2014, actuele inzichten over de zorg e kwetsbare ouderen. Goede zorg voor ouderen is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog voor zijn persoonlijke context. De kwaliteit van leven zoals de patiënt die zelf ervaart, staat hierbij voorop Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging, de andere bij het organiseren van de dagelijkse activiteiten 10.2. Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen. 10.2. Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen. Gebaseerd op de Multidisciplinaire Verenso-richtlijn: Verantwoorde Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen. Kwetsbare ouderen is een groep patiënten die gekenmerkt worden door : Hoge tot zeer hoge leeftijd Kwetsbaar en.

De zorg voor (kwetsbare) ouderen kan complex zijn, bijvoorbeeld vanwege comorbiditeit en polyfarmacie. De uitdaging is om de regie zo veel mogelijk bij de cliënt te laten, maar tegelijkertijd aandacht te hebben voor medische, verpleegkundige en zeker ook psychosociale problematiek Bij kwetsbare ouderen is het daarom belangrijk om op basis van observaties te beoordelen of er pijn aanwezig is. Hiervoor kunnen verschillende pijnmeetinstrumenten gebruikt worden. Naast het gebruiken van meetinstrumenten is het belangrijk om zelf een onderzoekende houding te hebben, nieuwsgierig te zijn naar de cliënt en goed te luisteren en kijken Brenda Ott benadrukt het belang van een herziening van de vorige toolkit (2014). 'Het was belangrijk dat er een update kwam omdat er in de vorige toolkit lacunes zaten.Bijvoorbeeld een bijlage voor overdracht naar de huisartsenpost en vragen die praktijkondersteuners ouderenzorg kunnen stellen om het gesprek met kwetsbare ouderen voor te bereiden. In februari 2016 heeft het Zorginstituut een aantal kwaliteitsstandaarden mondzorg met bijbehorende meetinstrumenten op de meerjarenagenda gezet. De kwaliteitsstandaard 'Mondzorg kwetsbare ouderen' is daar een van. Deze is in ontwikkeling. Het is een nieuwe richtlijn om kwaliteit van zorg in de mondzorgsector te verbeteren

Video: Online een partner vinden? - Top5 beste datingsite

- De oudere, kwetsbare patiënt, die op de SEH een katheter krijgt en daarmee naar huis gaat. - De groep patiënten (veelal kwetsbare ouderen) die thuis somatische en/of cognitieve problemen ontwikkelen, die berusten op een nog niet herkende retentie of infectie (vaak ten gevolge van een obstructie) Informatie hierover is te vinden in de: Handreiking kwetsbare ouderen (met name pagina 9-19 is interessant) Hoe groter de kwetsbaarheid, hoe kleiner het event dat nodig is om voor problemen te zorgen. Een voorbeeld hiervan is dat bij een hoge mate van kwetsbaarheid maar een kleine trigger nodig is om een delier te veroorzaken Bij een klinische opname van kwetsbare ouderen kan een multi-domein analyse zoals met het Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) overwogen worden om te bezien op welke fronten (functie)verbetering haalbaar is en kwaliteit van leven te verbeteren is. Comorbiditeit en multimorbiditeit kunnen goede diagnostiek en behandeling belemmeren

Proto-col on eBay - Earth's Largest Marketplac

Sommige ouderen zullen in groepsverband kunnen trainen, andere ouderen zullen bewegen onder individuele begeleiding van de fysiotherapeut vanwege hun grote mate van kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarste groep valt buiten de doelgroep van deze KNGF-standaard Beweeg-interventie kwetsbare ouderen, die juist gericht is op groepstrai-ning Kwetsbare oudjes hutjemutje op elkaar in een taxibus is voorlopig verleden tijd. Het protocol voor zorgvervoer is aangepast, onder meer nadat een Valys-rit van Amsterdam naar Alphen voor gefronste wenkbrauwen zorgde. In het aangescherpte protocol van zorgvervoer, waar Valys (mensen met Wmo-indicatie) onder valt, geldt nu wél een maximumaantal Kwetsbare ouderen niet vooraan bij coronavaccinatie Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd door kwetsbare ouderen voorrang te geven bij de start van de inentingscampagne tegen corona. De beschikbaarheid van vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona geveld personeel in de acute zorg ware (kwetsbare ouderen) is gekozen voor individuele interviews. Na de interviews is alle verzamelde informatie samengevoegd tot een overzicht van wat (kwetsbare) ouderen belangrijk vinden bij informatieoverdracht in de keten. 2.2. Deskresearch Deskresearch is uitgevoerd in mei 2014 en kende vier onderdelen: - informatie vanuit patiëntenverenigingen Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Eigenaar: V&VN Jaar van uitgifte: 201

Hierdoor wordt de zorg afgestemd op bekende kwetsbaarheid van de oudere patiënt. Bij elke patiënt van 70 jaar en ouder vindt bij opname in het ziekenhuis de zorgverlening plaats volgens het protocol 'Kwetsbare ouderen, verpleegkundige zorgverlening rondom'. Dit protocol beschrijft de werkwijz Vanuit de MDR Polyfarmacie bij ouderen wordt verwezen naar deze criteria als instrument om te gebruiken bij medicatiebeoordeling om schade door geneesmiddelen bij ouderen te voorkomen. Het NHG, de NVKG, het expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen (Ephor) en de KNMP hebben de set met criteria uit 2015 herzien en aangepast aan de huidige Nederlandse richtlijnen Betrek, in overleg met de oudere zelf, de mantelzorger bij de zorg door deze uit te nodigen aanwezig te zijn tijdens huisbezoek, een consult en/of de medicatiebeoordeling. Richt de educatie (ook) op de mantelzorger. 11. Integrale zorg: Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen met diabetes is integrale zorg nodig met geriatrisch kwetsbare ouderen (zie deel 2, hoofdstuk 4) 4a. Voor het herkennen van hypo- en hyperglykemie bij kwetsbare ouderen is het belangrijk dat . huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (gespecialiseerde) verpleegkundigen zich ervan . bewust zijn dat deze klachten zich bij kwetsbare ouderen anders kunnen manifesteren. Zie verder in tabel 4a

Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen 3 maart 2017 De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen Kwetsbare ouderen zouden bij binnenkomst in het ziekenhuis gescreend moeten worden. Soms zou dan gesproken moeten worden over Advanced Care Planning

Richtlijnen patiëntveiligheid kwetsbare ouderen

Het ziekenhuis heeft in samenwerking met de ketenpartners, o.a. thuiszorg, wijkverpleegkundigen, huisartsen en verpleeghuizen protocollen opgesteld en geïmplementeerd waarmee de continuïteit in de zorg voor (kwetsbare) ouderen wordt geborgd. Het protocol bij opname bestaat uit de volgende onderdelen ouderen meer drinken: ongeveer 1,7 liter/dag.12,13 Onder normale omstandigheden blijkt tot op hoge leeftijd het dorstgevoel ervoor te zorgen dat ouderen voldoende drinken. Bij ouderen die minder zelfredzaam zijn, is extra aandacht voor de vochtvoorziening van belang. Ditzelfde geldt voor ouderen met urine-incontinentie Zorgprogramma kwetsbare ouderen - versie april 2015 6 Multidisciplinaire zorg op maat Om die doelen te bereiken zet het zorgprogramma in op individueel maatwerk voor elke kwetsbare oudere, een integrale aanpak van zorg en welzijn, multidisciplinair van aard. Het zorgplan wordt gemaakt samen met de kwetsbare oudere, diens eventuele partne

Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn Vilan

 1. Nieuwe corona-maatregelen kabinet vergroten sociaal isolement kwetsbare ouderen. Voorlezen. De nieuwe maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben enorme impact op ouderen. ANBO vindt de oproep om niet op bezoek te gaan bij kwetsbare personen, waaronder ouderen, erg vergaand
 2. Deze ouderen redden het niet alleen en hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan ze familie en vrienden kunnen krijgen. Verder ontbreken passende hulp en hulpmiddelen van de gemeente en zijn er te weinig woonplekken die aansluiten bij de zorg en ondersteuning die kwetsbare ouderen nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek
 3. g met mantelzorg
 4. ister van VWS pakt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord Nederland het ketenproject 'acute zorg voor de kwetsbare ouderen' op. In de ROAZ-en Drenthe/Groningen en Friesland wordt sinds medio 2017 uitvoerig gesproken over de vraagstukken rondom capaciteit in de acute zorg en 'overcrowding' van de SEH
TEKENINGEN IN OPDRACHT

Sommige ouderen zijn vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen Richtlijn Pijn bij Kwetsbare ouderen. Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Is modulair herzien. V&VN Pijnverpleegkundigen en V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Eigenaar: Verenso Jaar van uitgifte: 2016. Naar het documen

Dat maakt aandacht voor de mondverzorging bij kwetsbare zorgafhankelijke ouderen van groot belang. Zeker ook de kwetsbare ouderen met eigen tanden en kiezen. De resultaten van de promotie van Hoeksema zijn niet alleen relevant voor tandartsen, maar ook voor andere zorgverleners die dagelijks te maken krijgen met zorgafhankelijke ouderen Voor alle zorgsoorten geldt dat de uitgaven voor kwetsbare ouderen hoger zijn dan voor niet-kwetsbare ouderen. In Neder-Betuwe wonen de meeste thuiswonende kwetsbare ouderen In de gemeentes Neder-Betuwe, Pekela en Appingedam is het percentage thuiswonende kwetsbare ouderen het hoogst met respectievelijk ruim 24%, ruim 23% en 23% van het totaal aantal 65-plussers in deze gemeente • de kwetsbare positie van ouderen met complexe problematiek; • de complexiteit van het zorgaanbod met als risico versnippering en gebrek aan samenhang. Een belangrijk uitgangspunt van het Standpunt is dat de zorg voor ouderen met complex De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg aan deze doelgroep, vraagt om een meer proactieve werkwijze

Kwetsbare ouderen zijn ouderen van 75 jaar en ouder van wie op basis van het screeningsinstrument is bepaald dat zij kwetsbaar zijn. Zie ook: registratie protocol ouderenzorg . RCH20.158-1. Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 12/36 Probleem analyse 1. Onderzoe Het BCG-vaccin - een ouderwets vaccin tegen tbc - biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen ziekteverschijnselen door COVID-19. Dat blijkt uit een studie van twintig Nederlandse ziekenhuizen. Tuberculose-vaccin beschermt ouderen niet tegen coron De Handreiking kwetsbare ouderen 2014 (Wind et al, Vilans) was een belangrijke eerste stap richting geïntegreerde zorg thuis rond kwetsbare ouderen, waarna in 2017 met de LESA concrete samenwerkingsafspraken tussen partijen in de eerste lijn werden vormgegeven (LESA Zorg voor kwetsbare ouderen 2017, door NHG en V&VN) Kwetsbare ouderen Mentorschap Nederland is een vereniging van regionale stichtingen werkzaam in het hele land. Zij maken mentorschap met inzet van vrijwilligers mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en die niemand in hun omgeving hebben die daarbij kan helpen

die de kwetsbare oudere in staat stellen om thuis verzorgd te worden, Aanbevelingen in verband met de verderzetting van interventies op basis van de evaluatie van projecten in Protocol 3; Klinische praktijkfiches uit de « implementatieanalyse » (punt 4) : Casemanagement,. en dus mondverzorging onder, maar alleen indien de oudere noch de mantelzorger in staat zijn de mondverzorging uit te voeren. Voor thuiszorgorganisaties zijn er ook in Neder-land geen uniforme richtlijnen voor de mondverzorging van kwetsbare of zorga ankelijke ouderen. Soms hebben thuis-zorgorganisaties wel hun eigen interne protocollen hiervoor Daarom schreven onze professionals protocollen, ontwikkelden we scholingen en trainden we onze medewerkers om deze risico's te signaleren en te voorkomen. Dit alles met het doel om onnodige achteruitgang bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Het resultaat is BROOZ: 'Bewustwording Rondom Ouderen Onze Zorg' Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 25 januari 2021 (versiebeheer zie onderaan deze pagina) Algemeen Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming Kwetsbare oudere. Onderzoek laat zien dat dertig procent van de ouderen die opgenomen worden in een ziekenhuis hier niet alleen slechter uitkomen dan ze er in gingen, maar dat zij na hun ontslag vaak niet meer op het oude niveau terugkomen

Kwetsbare ouderen - VMSzor

Kwetsbare oudere patiënten die tijdens opname in OLVG een delier (acute verwardheid) doormaken, kunnen na ontslag voortaan terecht bij de post-delierpolikliniek op de afdeling Geriatrie. De polikliniek richt zich niet alleen op behandeling, maar ook op nazorg en preventie Hiermee heeft het zich tot doel gesteld om m.b.t. het thema kwetsbare ouderen uiterlijk in december 212 een reductie te bewerkstellen van 5% m.b.t. vermijdbare schade aan patiënten van 7 jaar en ouder. - Gedurende het project kwetsbare ouderen nemen we deel aan de Defence 3 studie vanuit het AMC

Het programma Kwetsbare Ouderen beweegt zich op het snijvlak tussen de eerste en tweede lijn. Het richt zich op het ontwikkelen van een sterke koppeling tussen die eerste en tweede lijn, zowel bij opname als bij ontslag. Alles met als doel dat de opname van kwetsbare ouderen goed verloopt, en functionele achteruitgang en sterfte na ontslag uit. krijgen in de protocollen voor kwetsbare ouderen van zorgprofessionals in de eerste lijn. Hierna wordt elke interventie op hoofdlijnen nader toegelicht; de gedetailleerde uitwerking is opgenomen in separate deelplannen die de leidraad vormen voor de uit te voeren activiteiten in 2016 Casemanagement bij kwetsbare ouderen, januari 2011 - november 2013 7 Methode opsporen kwetsbare ouderen Het opsporen van kwetsbare ouderen gebeurt middels het afnemen van een GFI (Groninger Frailty Indicator, Bijlage 1). Dit is een vragenlijst welke 15 vragen bevat die betrekking hebben op de volgende domeinen van kwetsbaarheid: Mobiliteit/AD iedere oudere ervaart sociale en lichamelijke veranderingen die vaak een verlieservaring met zich meebrengen (bv. overlijden van een dierbare, verhoogde afhankelijkheid van anderen, ). Kwetsbare ouderen zullen meer gevoelig zijn voor deze verlieservaringen, er een andere betekenis aan geven en sneller geen uitweg of redding meer zien Als een olievlek heeft SamenOud zich uitgebreid in Noord-Nederland. Het meerjarig project heeft vanaf 2012 in enkele jaren de toon gezet voor de persoonlijke benadering van ouderen die zelfstandig wonen. Met als doel: betere gezondheid en betere zorg voor kwetsbare ouderen, maar ook voor preventieve zorg voor de robuuste groep ouderen

Klinisch redeneren bij ouderen | mijn-bsl

Het besloten gedeelte van de website www.nvkg.nl is alleen toegankelijk voor medisch professionals met een DOC-Access inlogaccount en een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Klinish Geriatrie Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond wil kwetsbare ouderen die zich op de spoedeisende hulp melden makkelijker kunnen herkennen om ze zo snel mogelijk de juiste zorg te kunnen bieden. Het ziekenhuis gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst van de Universiteit Leiden. Risico's herkennen Zodra een. Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen De UNCO-MOB is een set meetinstrumenten voor fysiotherapeuten om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te meten. Het biedt de overzichtelijke en praktische mogelijkheid om 10 domeinen in kaart te brengen binnen twee ICF-componenten: functies en activiteiten Het grootste risico op een valongeval lopen de oudste ouderen, zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen en ouderen met een zorgvraag (bijvoorbeeld thuiszorg of mantelzorg). In 2018 bezochten 108.000 ouderen van 65 jaar en ouder een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis na een privé-valongeval Zeer kwetsbare ouderen die graag een coronavaccinatie willen, kunnen die krijgen, verzekert De Boer. De enige contra-indicatie in de bijsluiter van het Pfizer-vaccin is overgevoeligheid voor een.

Nascholing - Zel

Kwetsbare ouderen RIV

kwetsbare ouderen en waarvan 14 ouderen geïncludeerd worden voor een MDO organiseert de praktijk dus 2 MDO's per jaar. Het kan zijn dat de situatie van een oudere zodanig verandert, dat het zinvol is om voor hem/haar ook een MDO te plannen. Deze oudere kan dan bij een al geplan Over Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen. De bijzondere onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen doet praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren Kwetsbare ouderen Een groeiende groep ouderen is door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Deze kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks > Lees meer Chronisch zieken Voor chronisch zieke cliënten draait de Continue reading ARGO heeft ondersteund bij de totstandkoming van de publicatie 'Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk', die met ingang van vandaag te vinden is op de website van Beter Oud. De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn Continuïteit in de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen Regionale werkwijze Aanleiding Bekend is dat continuïteit in de zorg voor kwetsbare ouderen van belang is om schade als gevolg van transitie van zorg te voorkomen. Schade als: blijvende functionele achteruitgang, extra zorgafhankelijkheid, opname en sterfte

Cynthia Schaper - Zel

(Kwetsbare) Ouderen bij CVRM - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Zorgprogramma integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Waarom zorg voor kwetsbare ouderen? De komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen Bij ruwweg 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen is de mondgezondheid matig tot slecht (Pomp 2017). Zij kampen met klachten zoals een droge mond, pijn, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden of kiezen, tandvleesproblemen en/of een slecht zittend kunstgebit. Ondanks deze klachten zien veel kwetsbare ouderen af van tandartsbezoek Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) situatie. Inleiding: Passende zorg voor alle ouderen. Het aantal ouderen neemt toe. Mensen worden gemiddeld steeds ouder en we zien in de acute (somatische) zorg een toename van kwetsbare ouderen Steun voor kwetsbare ouderen. Het Armoedefonds wil zich sterk maken voor ouderen die leven in armoede. Daarom biedt het Armoedefonds kwetsbare ouderen (65 plus) in armoede deze winter, via lokale hulporganisaties, een tegoedkaart aan. Met dit tegoed kunnen de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen

Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte. Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar Screening kwetsbare ouderen in de eerste lijn Overleg BOHZ 23-02-2011 Regiefunctie bij oudere / mantelzorger. Eerste aanspreekbare en evaluatie: zorgcoördinator Vervolgtraject. Geriatrisch netwerk Oudere en niet de ziekte staat centraal Behoud eigen regiefunctie ouder Situaties als deze roepen bij verschillende hulpverleners de vraag op of kwetsbare ouderen niet onnodig schade oplopen door reanimatie en andere levensverlengende behandelingen.6 Een deel van deze kwetsbare ouderen wenst immers geen ingrijpende medische behandelingen meer en overlijdt liever thuis Ouderen en mantelzorgers kunnen hier hun financieel-juridische vraag stellen aan de expert. roept in een open brief de Europese Commissie op meer aandacht te besteden aan de bescherming van kwetsbare ouderen. Nu worden beschermende maatregelen van h... Bij kleine banken soms problemen met levenstestamen

Hiermee werden bruggen geslagen die over grenzen heen gaan, wat heeft geleid tot een bijzondere editie waarin alle aspecten van de mondzorg aan kwetsbare ouderen aan bod komen. Met dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. De toekomst van de mondzorg voor ouderen begint vandaag Doel hiervan is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Hiervoor wordt gewerkt aan drie belangrijke randvoorwaarden: goede ondersteuning en zorg thuis, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en een geschikte woonsituatie Medische zorg voor kwetsbare ouderen moet specifieke aandacht krijgen binnen alle specialismen. Dat is het doel van het project Ouderenzorg van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Alle specialisten die met oudere patiënten te maken hebben dienen te beschikken over (basis)kennis van ouderenzorg en zich te bekwamen in de competenties die bij uitstek aan bod komen in de medische zorg. Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start Foto: ANP. De eerste groep zorgmedewerkers is inmiddels gevaccineerd, dus kunnen vanaf vandaag ook de eerste ouderen, verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking een prik halen. Ze moeten dan wel in een instelling wonen

Fors meer kwetsbare ouderen overleden in laatste week 2020 In de laatste week van vorig jaar zijn er zo'n 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een. De kwaliteitscriteria beschrijven wat (kwetsbare) ouderen belangrijk vinden bij de informatieoverdracht in de keten tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en professionals in de eerste lijn. De patiëntveiligheidskaart geeft tips en is ontwikkeld op basis van de kwaliteitscriteria Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen Jeroen Wapenaar Genoeg drinken, regelmatig toiletbezoek en de blaas helemaal leeg plassen kunnen een blaasontsteking helpen voorkomen, maar zijn juist dingen waar kwetsbare ouderen moeite mee hebben Kwetsbare ouderen met diabetes mellitus type 2 en comorbiditeit worden geregeld overbehandeld. Dit leidt tot ongewenste bijwerkingen, zoals hypoglykemie. Ouderen zijn door een veranderde fysiologie minder goed in staat om een hypoglykemie tijdig te herkennen en daar vervolgens goed op te reageren Om in de zorg voor kwetsbare ouderen niets aan het toeval over te laten, hebben huisartsen in de gemeente Cranendonck en SJG Weert de krachten gebundeld in een landelijk grensverleggende pilot. Samen zorgen zij voor een volledige overdracht van gegevens, zowel rond een opname in het ziekenhuis als bij de terugkeer naar huis of naar een revalidatiecentrum

 • Rieteweg 4 Zwolle corona.
 • Spitvork aanbieding.
 • Aven d' Orgnac Grotte.
 • Survival Minecraft.
 • Hamster benodigdheden.
 • Ronde Tafel 81 Rotterdam.
 • Landkaarttong baby.
 • Peter Dinklage Vikings season 5.
 • Baking soda tegen rimpels.
 • Webcam A12 Arnhem.
 • Glazen hanglampen eettafel.
 • Vietcong or vietminh.
 • Danseres tekenen.
 • Tilhulpmiddelen bouw.
 • Ark teleport to player.
 • Tomaten voor buitenteelt.
 • Nijeveld Laurens vacatures.
 • Bestuur Hilversumsche Golfclub.
 • Ashtown Miniatuur.
 • The originals cast hope.
 • Park Hommelheide Susteren.
 • Hart van Brabant Den Bosch.
 • Namen drie musketiers.
 • BOA pashouder.
 • Restaurant Vasse en omgeving.
 • Groepsaccommodatie Aalten.
 • Schoorsteen trekt niet na vegen.
 • Eisen trapleuning Bouwbesluit.
 • Honda CBR 600 Specificaties.
 • Tarwe voedingswaarde.
 • Sealskin 1 2 3.
 • Change keyboard shortcut.
 • Zeefdruk sjabloon maken.
 • Wat is alcohol scheikunde.
 • Kalmukken Tweede Wereldoorlog.
 • Hoe bewaar ik mijn puzzel.
 • Matte foto.
 • Public limited company betekenis.
 • MacBook Air Goud M1.
 • Stomazorg verzorgende.
 • Canon lens groothoek.